Sigilografia Coagular

[CAT]

La SIGILOGRAFIA COAGULAR consisteix en una extensa sèrie de sigils que estic fent ara mateix, a partir de les lletres dels hits clàssics de COÀGUL. Les lletres d’aquests hits estan constituïdes per un seguit d’axiomes o proposicions, cada una de les quals ha estat traduïda a números i traçada sobre el quadrat màgic que més li encaixés segons la naturalesa del seu contingut. Dibuixats cadascun sobre un dinA4 amb la seva frase axiomàtica escrita a sota, els sigils resultants seran penjats per a omplir tot el perímetre de paret de la Cova de la Bèstia. Aquest empaperat estarà ordenat en 7 files, i cadascuna contindrà tots els sigils que hagin estat generats amb un mateix quadrat planetari, en ordre ascendent des del més proper fins al més llunyà a la Terra. Del sostre hi penjaran campanes a l’altura planetària que els hi correspongui segons la seva nota, i sobre la superfície del terra hi haurà traçats amb cinta aïllant els 7 quadrats utilitzats per a la generació dels sigils. A més, en el racó més ocult de la Cova s’hi podrà trobar una pintura mural amb entitatscinocefàliques i éssers cranials, a mode d’últim reducte de Revelacions Automàtiques que marcarà el contrapunt a l’asèpsia clínica de les geometries sigilítiques.

Les portes de la Cova s’obriran a les 17:00h per a tota criatura qui vulgui visitar aquest Arxiu Temporalment Autònom, on l’ambient sonor estarà determinat pel propi so de les campanes tintillejant segons el comportament espacial de la concurrència, així com un fil de música funcional permanent de fons que haurà estat curosament escollida per a assegurar la màxima eficàcia de l’experiència.

Quan l’energia psíquica de la concurrència ja comenci a estar suficientment condensada, a les 20:00h em disposaré a executar una COAGULACIÓ ACÚSTICA CIRCULAR, que no consistirá en altra cosa que en tocar els hits clàssics de COÀGUL només amb la meva veu a capella i una guitarra acústica, d’una manera semblant a les versions que fa temps ja vaig llegar testamentàriament al “Florilegi Coagular”. El recital el faré llegint els axiomes directament dels dinA4s delssigils exposats a la paret, mentre em desplaci per l’espai per a poder-ho fer.


Per mi és de gran significància fetitixista presentar la SIGILOGRAFIA COAGULAR a la Cova de la Bèstia, ja que és en aquest mateix lloc on temps enrera vaig gravar les versions originals de les mateixes cançons que han generat aquestsigils i que en aquesta ocasió re-interpretaré acústicament, que son les que conformen els LPs “La Forja Centrípeta” i“Tot Encaixa!”. Addicionalment també seràn incloses algunes altres cançons extretes de publicacions més recents, com per exemple dels cassettes “Els Arcans de la Gentrificació Cíclica” o “Puja i Baixa”.

http://marcocallaghan.com

[ESP]

La SIGILOGRAFÍA COAGULAR consiste en un extensa serie de sigils que estoy haciendo ahora mismo, a partir de las palabras de letras de los hits clásicos de COÀGUL. Las letras de estos hits están constituidas por un conjunto de axiomas o proposiciones, cada una de las cuales ha sido traducida a números y trazada sobre el cuadrado mágico que más le encajara según la naturaleza de su contenido. Dibujados cada uno sobre un dinA4 con su frase axiomática escrita debajo, los sigils resultantes serán colgados para rellenar todo el perímetro de la pared de la Cova de la Bèstia. Este empapelado estará ordenado en 7 filas, y cada una contendrá  todos los sigils que hayan sido generados con un mismo cuadrado planetario, en orden ascendente desde el más cercano al más lejano a la Tierra. Del techo colgarán campanas a la altura planetaria que les corresponda según su nota musical, y sobre la superfície del suelo habrá trazados con cinta aislante los 7 cuadrados usados para la generación de los sigils. Además, en el rincón más oculto de La Cova se podrá encontrar una pintura mural con entidades cinocefálicas y seres craniales, a modo de último reducto de Revelaciones Automáticas que marcará el contrapunto a la asepsia clínica de las geometrías sigilíticas.

Las puertas de La Cova se abrirán a las 17:00h para toda criatura que quiera visitar este Archivo Temporalmente Autónomo, en el que el ambiente sonoro estará determinado por el propio sonido de las campanas tintineando según del comportamiento espacial de la concurrencia, así como un hilo de música funcional permanente de fondo que habrá sido cuidadosamente seleccionada para asegurar la máxima eficacia de la experiencia.

Cuando la energía psíquica de la concurrencia ya empiece a estar lo suficientemente condensada, a las 20:00h me dispondré a ejecutar una COAGULACIÓN ACÚSTICA CIRCULAR, que no consistirá en otra cosa que en tocar los mismos hits clásicos de COÀGUL solamente con mi voz a capella y una guitarra acústica, de un modo parecido a las versiones que hace tiempo legué testamentariamente en el “Florilegi Coagular”. El recital lo llevaré a cabo leyendo los axiomas directamente de los dinA4s de los sigils expuestos en la pared, mientras me desplace por el espacio para poderlo hacer.

Para mi es de gran significancia fetichista presentar la SIGILOGRAFÍA COAGULAR en La Cova de la Bèstia, ya que es en este mismo lugar donde tiempo atrás grabé las versiones originales de las mismas canciones que han generado estossigils y que en esta ocasión re-interpretaré acústicamente, que son las que conforman los LPs “La Forja Centrípeta” y“Tot Encaixa!”. Adicionalmente también serán incluidas algunas otras canciones extraídas de publicaciones más recientes, como por ejemplo de los cassettes “Els Arcans de la Gentrificació Cíclica” o “Puja i Baixa”.

http://marcocallaghan.com


[ENG]

The COAGULAR SIGILOGRAPHY consists in a long series of sigils that I’m making right now with the words of the lyrics of COÀGUL’s classic hits. These hits’ lyrics are constituted by a set of axioms or propositions, and each one of them translated into numbers and traced over the magic square that most fit to the nature of its content. Drawn on a dinA4 sheet with its axiomatic sentence written on its bottom, each one of the resulting sigils will be hung in order to fill the whole La Cova de la Bèstia’s wall perimeter. This wallpaper will be set up in 7 rows, each one containing all the sigils that have been generated with one same planetary square, in ascending order from the closest to the farthest from the Earth. There will be bells hanging from the roof at a given planetary height according to each bell’s musical note, and the 7 squares used to generate the sigils traced over the floor in electrical tape. In addition, in La Cova’s utmost hidden corner one will be able to find a mural painting with cinocephallic entities and cranial beings, placed in a manner of a one last stronghold of the Automatical Revelations that will stress the contrapunctus to the clinical asepsy of the sigillitical geometries.

La Cova’s gates will be open at 17:00h for every creature who wants to visit this Temporary Autonomous Archive, in which the sonic ambience will be determined by the bell’s own tingling sound according to the audience’s spatial behavior, as well as a permanent functional music background that will have been carefully selected to ensure the experience’s maximum efficacy.

When the psychic energy of the audience is beginning to be condensed enough, at 20:00h I will get myself ready to execute a CIRCULAR ACOUSTIC COAGULATION, that will consist in nothing else than playing the same COÀGUL’s classic hits only with my a capella voice and an acoustic guitar, in a fashion similar to the covers that I testamentarily bequeathed time ago in “Florilegi Coagular”. The recital will be carried out by directly reading the axioms from the sigils’ dinA4 sheets exhibited on the wall, while walking around the space in order to be able to do it.

To present the COAGULAR SIGILOGRAPHY at La Cova de la Bèstia is of a huge fetishist significance to me, as it is in this same place where time ago I recorded the original versions of the same songs that have generated these sigils and that I will for this occasion acoustically re-perform, being the ones conforming “La Forja Centrípeta” and “Tot Encaixa!”LPs. Additionally, there will also be included other songs extracted from more recent releases, like for instance from the“Els Arcans de la Gentrificació Cíclica” or the “Puja i Baixa” tapes.